Pronomi

I pronomi

Personali soggetto

ghìju, tu, ghìddu, ghìdda
nùji, vùji, lòru

Personali complemento

Forme toniche

Prima persona singolare: di me, pi mme, a mmi, cu mmìecu
Prima persona plurale: di nùji, pi nnùji, a nnùji, cu nnùji
Seconda persona singolare: di te, pi tte, a tti, cu ttìecu
Seconda persona plurale: di vùji, pi bbùji, a bbùji, cu bbùji
Terza persona singolare maschile: di ghìddu, pi ghìddu, a gghìddu, cu gghìddu                                  
Terza persona singolare femminile: di ghìdda, pi ghìdda, a gghìdda, cu gghìdda
Terza persona plurale masch.e fem.:  di lòru, pi llòru, a llòru, cu llòru

Forme atone

proclitiche in tutti i tempi e modi tranne l’imperativo

Prima persona sing.                     mi      es. mi scrìvi
Seconda persona sing.                 ti        es. ti scrìvi
Terza persona sing. masch.          ru       es. ru scrìvi
Terza persona sing. fem.              ra       es. ra scrìvi                         
prima persona plur.                     nni     es. nni scrìvi
seconda persona plur.                  vi       es. vi scrìvi   
Terza persona plur. masch. e fem. ri        es. ri scrìvi

enclitiche nel modo imperativo

Prima persona sing.                     mi      es. scrivìmi, scrivìetimi
Seconda persona sing.                 ti        es. scrivìti,
Terza persona sing. masch.          ru       es. scrivìru, scrivìetiru
Terza persona sing. fem.              ra       es. scrivìra, scrivìetira
prima persona plur.                     ni      es. scrivìnni, scrivìetini
seconda persona plur.                  vi       es. scrivìetivi
Terza persona plur. masch. e fem. ri        es. scrivìri, scrivìetiri

Forme composte

(pronome personale + lo o la o gli)

proclitiche in tutti i modi e i tempi tranne l’imperativo

miru, mira; miri;     es. miru, mira, miri dicìjidi
tiru, tira; tiri;          es. tiru,tira, tiri dicìjidi
siru, sira; siri;         es. siru, sira, siri dicìjidi
niru, nira; niri;        es. nniru, nnira, nniri dicìjini
viru, vira; viri;         es. viru, vira, viri dicìjini
siru, sira; siri;         es. siru, sira, siri dicìjini 

enclitiche nel modo imperativo

miru, mira; miri;     es. dicimìru, mira, miri
tiru, tira; tiri;          es. dicitìru,tira, tiri
nniru, nnira; nniri;   es. dicinnìru, nnìra, nnìri  

nniru, nnira; nniri;   es. dicinnìru, nnìra, nnìri  
viru, vira; viri;         es. dicìetivìru, vira, viri
nniru, nnira; nniri;   es. dicinnìru, nnìra, nnìri   

(pronome personale + particella pronominale ‘ne’)

minni, es. minni jìji
tinni, es. tinni jìsti
sinni, es. sinni jìjidi
ninni, es. ninni jìjimu
vinni, es. vinni jìstivu
sinni, es. sinni jìjini 

Possessivi

maschile         femminile       plurale mascile          plurale femminile

lu mìja,           la mìja,           li mìja                        li mìja
lu tùva,           la tùva,            li tùva                        li tùva
lu sùva,           la sùva,           li sùva                        li sùva
lu nùostu,        la nòsta,         li nùosti,                     li nòsti
lu vùostu,        la vòsta,          li vùosti,                     li vòsti
lu lòru,            la lòru,            li lòru,                        li lòru

Forme enclitiche a sostantivi parentali 

pàtrima        màtrima       fràtima        sòrma         zìjima        vàvima       nipòtima
pàtrita          màtrita         fràtita         sòrita          zìjita          vàvita        nipòtita
     

Relativi 

chi
cùji
lu quòali, la quéali, li quéali
la quéali (usato in funzione conclusiva, in italiano ‘per cui’)

Dimostrativi

quìstu, quìsta, quìsti (masch.e fem.)   (vicino a chi parla) 
quìssu, quìssa, quìssi (masch.e fem.)  (vicino a chi ascolta)           
quìru, quìra, quìri
(masch.e fem.)  (lontano da chi parla e da chi ascolta)

stéssu, stéssa, stéssi (masch.e fem.) 

Indefiniti 

maschile         femminile       plurale

cùnga              (indecl.)
ùnu                 ùna
angùnu            angùna
quaccùnu         quaccùna
chicchissìja      chicchissìja
chicchìji           (indecl.)
cértu               cérta               cérti
ognadùnu        ognadùna
nisciùnu           nisciùna
àtu                  àta                  àti
tròppu             tròppa            tròppi
tàndu              tànda              tàndi
abbòglja          abbòglja         abbòglia
pòcu               pòca               pòchi
tùttu               tùtta                tùtti
altrittàndu       altrittànda      altrittàndi
artrittàndu       artrittànda      artrittàndi (forme antiquate)
divérsu            divérsa            divérsi
néndi 

Interrogativi 

cu ... ?             es. cu nni r’è ddìttu?
cuji?                es. cuji? (chi?)
quàli?
quàndi?

Michelangelo Pucci

 

 

Go to top