aggettivo

Gli aggettivi tortoresi derivano in altissima percentuale dal Latino

Aggettivi qualificativi 

Gli aggettivi qualificativi derivati da quelli della prima classe latina hanno le seguenti terminazioni:

per il singolare maschile  u                    es. rùssu
per il plurale maschile i                         es. rùssi
per il singolare femminile a                    es. rùssa
per il plurale femminile i                        es. rùssi

Gli aggettivi qualificativi derivati da quelli della seconda classe latina ha la seguente terminazione:

per il singolare maschile e femminile i    es. fàcili
per il plurale maschile e femminile i       es. fàcili 

Gradi dell’aggettivo qualificativo

Comparativo di maggioranza:
es. Màriju ghè cchjiù ndelliggéndi di Pìetru.
es. Màriju ghè cchjù ndelliggéndi ca fùrbu. 

Comparativo di uguaglianza                  
es. Màriju ghè tàndu ndelliggéndi  quandu a Pìetru.
es. Màriju ghè tàndu ndelliggéndi  quàndu fùrbu.

Comparativo di minoranza           
es. Màriju ghè mìnu ndelliggéndi di Pìetru. 
es. Màriju ghè mìnu ndelliggéndi ca fùrbu.

Superlativo relativo                    
es. Ndòniju ghè lu cchjù fùrbu di tùtti.

Superlativo assoluto                   
es. Mataléna ghè bbillìssima 
     Mataléna ghè bbélla chicchìji  (quanto altri mai)

 

Aggettivi Determinativi 

Possessivi  
1a persona sing.   sing. masch.e fem. mìja                    plur.masch.e fem. mìja
2a persona sing.   sing. masch.e fem. tùva,                   plur.masch.e fem. tùva
3a persona sing.   sing. masch.e fem. sùva                    plur.masch.e fem. li sùva
1a persona plur.   sing. masch. nùostu, fem. nòsta         plur.masch. nùosti, fem. nòsti
2a persona plur.   sing. masch. vùostu, fem. vòsta          plur.masch. vùosti, fem. vòsti     
3a persona plur.   sing. masch. lòru. fem. lòru                plur.masch. lòru, fem. lòru

Forme atone enclitiche a nomi comuni di familiari:
ma, mio, mia, es. pàtrima, màtrima, fìgljuma, fìgliama,
                         fràtima, sòrima, zijànima, nipòtima, cugnàtima;                           

ta, tuo, tua, es. pàtrita, màtrita, fìglita, fràtita, sòrita,
                       zìjànita, zìjita, nipòtita, cugnàtita;

va, vostro, vostra, es. pàtriva, màtriva, fràtiva, sòriva,
                       zijàniva, nipòtiva, cugnàtiva.   

Dimostrativi          sing.masch. quìstu, stù   vicino a chi parla e a chi ascolta
                              sing.fem. quìsta, stà       vicina a chi parlae a chi ascolta
                              plur.mas.e fem. quìsti, stì vicini a chi parla e a chi Ascolta
                              sing. masch. quìssu       vicino a chi ascolta 
                              sing.fem. quìssa, ssà      vicina a chi ascolta
                              plur.masch.e fem. quìssi  vicini a chi ascolta
                              sing. masch. quìru      lontano da chi parla e da chi ascolta 
                              sing.fem. quìra          lontana da chi parla e da chi ascolta         
                              plur.masch.e fem. quìri lontani da chi parla e da chi ascolta

Indefiniti

singolare maschile        singolare femminile        plurale maschile e femminile            

ògni                            ògni
ognadùnu                    ognadùna
quacchissìja                 quacchissìja
nisciùnu                       nisciùna
quàcchi                        quàcchi
cértu                           cérta                            cérti
pòcu                            pòca                            pòchi
abbòglja                       abbòglja                      abbòglja
tàndu                           tànda                          tàndi
tròppu                          tròppa                         tròppi
altrittàndu                     altrittànda                    altrittàndi
tùttu                             tùtta                           tùtti
àtu                               àta                              àta
divérsu                         divérsa                         divérsi

Interrogativi 

maschile,                femminile                         plurale

chi ... ?                    chi … ?                            chi … ?
quàlu ... ?               quàla … ?                          quàli …
quàndu ... ?            quànda … ?                       quàndi … ?

Aggettivi numerali 

Cardinali e ordinali 

cardinali
                                    ordinali

ùnu                                            prìmu
dùji                                            sicùnnu
trìja                                           térzu
quàttu                                        quàrtu
cìnghi                                         quìndu
séji                                            séstu
sétti                                           séttimu
òttu                                           ttòavu
nòvi                                           nònu
déci                                           décimu
ùnnici                                         unnicésimu
dùdici                                         dudicésimu
trìdici                                         tridicésimu
quattòrdici                                  quattordicésimu
quìnnici                                      quinnicésimu
sìdici                                          sidicésimu
diciassétti                                   diciassettésimu
diciadòttu (diciòttu)                    diciadottésimu (diciottésimu)
diciannòvi                                   diciannovésimu
vìndi                                          vindésimu
trénda                                        trendésimu
quarànda                                    quarandésimu
cinguànda                                  cinguandésimu
sissànda                                     sissandésimu
sittànda                                      sittandésimu
uttànda                                      uttandésimu
nuvànda                                     nuvandésimu
cìendu                                        cendésimu
dujicìendu                                  dujicindésimu
tricìendu                                     tricindésimu
quattucìendu                              quattucindésimu
cinghicìendu                               cinghicindésimu
sejicìendu                                   sejicindésimu
setticìendu                                 setticindésimu
ottucìendu                                  otticindésimu
novicìendu                                  novindésimu
mìlli                                           millésimu
decimìla                             
ciendumìla
milijùni
milijàrdu

Numerali moltiplicativi  

dùji vòti, dùppiju
trì bbòti
quàttu vòti
cìnghi vòti ecc. 

Numerali collettivi

pòaru, trijìna, quattìna, cinghìna, sejìna, settìna, ottìna, novìna
decìna, vindìna, trindìna, quarandìna, cinguandìna,
sissandìna, sittandìna, ottandìna, novandìna, cindinéaru,
(pl.) cindinéara, migliéaru, (pl.) migliéara  

Michelangelo Pucci

Go to top