I più comuni verbi irregolari

Le più comuni coniugazioni irregolari

Verbo ghèssi = essere

Indicativo presente
ghìju     sùngu, (f.abbr. tempi composti) sù
tu         sì                       
ghìddu   ghè(di), è(di)
nuji       sùmu                     
vuji       sìzi                          
loru       sù(ni)

indicativo imperfetto

ghìju      (gh)èra                             
tu          (gh)èrasi         
ghìddu    (gh)èra(di)                                 
nuji        (gh)èramu                                  
vuji        (gh)èravu                                    
loru        (gh)èrani

Indicativo passato remoto  
fùji                                          
fùsti                                         
fùji(di)                                     
fùjimu                                      
fùstivu                                   
fùjini

Indicativo futuro

sostituito dal
presente indicativo

Congiuntivo presente

sìja
sìja(si)                                  
sìja(di)                                     
sìjimu                                      
sìjivu                                       
sìjini

Congiuntivo imperfetto

fùssi                                        
fùssi(si)                                   
fùssi(di)                                   
fùssimu                                    
fùssivu                                     
fùssini

Condizionale

furéra
furérasi
furéradi
furéramu
furéravu
furérani

Imperativo
(gh)èssi
jà ghèssi

Gerundio
sendu

Participio passato
stéatu, stòatu (dopo ‘u’) 

 

Verbo avé = avere 

Indicativo presente

à-ggiu, gàggiu (g intervocalica), ghéggiu (nei tempi composti)           
è-aji, ghéaji (g intervocalica), ghéji (nei tempi composti)
è-a’, òa’ (dopo la vocale ‘u’), ghéa’, gòa’ (g intervocalica), ghé (tempi composti)
è-amu, ghéamu (g intervocalica), òamu (dopo la vocale ‘u’), gòamu (g intervocalica), avìemu, ghému (nei tempi composti)
à-zi, gàzi, ghézi (nei tempi composti)
è-ani, ghéani (g intervocalica), òani (dopo ‘u’), gòani , ghéni (nei tempi composti) 

Indicativo imperfetto

Av-ìja
Av-ìesi, avési (tempi comp.)
Avi-é(di), avé (tempi comp.)
Av-ìevamu
Av-ìevavu
Av-ìeni, avéni (tempi comp.) 

Indicativo passato remoto

app-ìj
app-isti
app-ìjidi
app-ìjimu
app-ìstivu
app-ìjini 

Indicativo futuro

(sostituito dal presente indicativo)

Congiuntivo imperfetto

av-ìssi
av-ìssisi
av-ìssidi
av-ìssimu
av-ìssivu
av-ìssini 

Condizionale

av-èra
av-èrasi
av-èradi
av-èramu
av-èravu
av-èrani 

Imperativo

té, téni
av-ìeti 

Gerundio

Av-ènnu 

Participio presente

Av-éndi 

Participio passato

av-ùtu

 

Verbo Vul-ì  = volere 

Le lettera iniziale ‘v’ diventa ‘b’ dopo una parola che termina con le vocali ‘ù’ o la 'ò' toniche:
es. nù bbògliu, non voglio; nun po' bbulì, non può volere;
la 'u' in sillaba tematica atona diventa 'ò' quando la sillaba stessa diviene tonica:
es. vul-ì, volere (sillaba tematica atona); vògliu, voglio; vòdi, vuole; vòni, vogliono; (sillaba tematica tonica)

Indicativo presente

Vò-gliu, bbògliu
Vùo-ji, bbùoji
Vò-(di), bbò
Vul-ìemu, bbulìemu
Vul-ìezi, bbulìezi
Vò-ni, bbòni 

Indicativo imperfetto

Vul-ìja, vulìeva, bbulìeva
Vul-ìesi, vulìevasi, bbulìevasi
Vul-ìedi, vulìevadi, bbulìevadi
Vul-ìevamu, bbulìevamu
Vul-ìevavu, bbulìevavu
Vul-ìeni, vulìevani, bbulìevani 

Indicativo passato remoto

Vul-ìji, bbulìji
Vul-ìsti, bbulìsti
Vul-ìjidi, bbulìjidi
Vul-ìjimu, bbulìjimu
Vul-ìstivu, bbulìstivu
Vul-ìjini, bbulìjini 

Indicativo futuro

(sostituito dal presente indicativo)  
 
Congiuntivo presente

(solo terza persona)

vòglia, bbòglia; es. nù bbòglia Ddìu! (nù mmòglia Ddìu), non voglia Dio! 

Congiuntivo imperfetto

Vul-ìssiVul-ìssi
Vul-ìssi
Vul-ìssimu
Vul-ìssivu
Vul-ìssini 

Condizionale presente

Vul-éra, bbuléra
Vul-érasi, bbulérasi
Vul-éradi, bbuléradi
Vul-éramu, bbuléramu
Vul-éravu, bbuléravu
Vul-érani, bbulérani 

Gerundio

Vul-énnu, bbulénnu 

Participio presente

Vul-éndi 

Participio passato

Vul-ùtu 

Infinito

Vul-ì, bbulì


v
erbo Pòt-i = potere
La 'ò' tematica tonica diventa 'u' quando la sillaba diviene atona
es. pòzzu, pòti, pòni, posso, può, possono; putìemu, putìezi, possiamo, potete.
 

Indicativo presente

pòzz-u
pùo-ji
po’(-ti)
put-ìemu
put-ìezi
po’-ni 

Indicativo imperfetto

put-ìja
put-ìesi
put-ìedi
put-ìevamu
put-ìevavu
put-ìeni, put-ìevani 

Indicativo passato remoto

put-ìji
put-isti
put-ìjidi
put-ìjimu
put-ìstivu
put-ìjini 

Indicativo futuro
(sostituito dal presente
indicativo)


Congiuntivo presente

pòzz-a
pòzz-asi
pòzz-adi
put-ìemu
put-ìezi
pòzz-ani 

Congiuntivo imperfetto

put-issi
put-issi(si)
put-issi(di)
put-ìssimu
put-ìssivu
put-ìssini 

Condizionale presente

put-éra
put-érasi
put-éradi
put-éramu
put-éravu
put-érani 

Gerundio

put-énnu 

Infinito

pòt-i 
 
 
Verbo av-ì  = dovere
 

indicativo presente

è-ggia (ghéggia)
è-ja (ghéia)
è-dda (ghédda)
è-ma (ghéma)
è-za (ghéza)
è-na (ghéna)  

Indicativo imperfetto

av-ìja
av-ésa
av-édda
av-ìevama
av-ìevava
av-ìena 

Indicativo passato remoto

app-ìja
app-ìsta
app-ìdda
app-ìjima
app-ìjiva
app-ìjina  
 
Congiuntivo imperfetto

av-ìssa (app-ìssa)
av-ìssasa (app-ìssasa)
av-ìssada (app-ìssada, av-ésda)
av-ìssama
av-ìssava
av-ìssana  

Condizionale

av-éra
av-érasa
av-érada
av-érama
av-érava
av-érana 

Imperativo presente

(è)jà (ghéja, ghìja) 

Gerundio

 av-énna 

Participio passato

 av-ùta, app-ùta.

 

Verbo = andare

(in tutti i modi e tempi può assumere “gh” iniziale in funzione intervocalica) 

Indicativo presente

v-éavu, v-òavu (dopo 'u', ghìju vòavu)
v-éaji, v-òaji (dopo 'u', tu vòaji)
v-éa’, v-òa' (dopo 'u', ghìddu vòa')
j-éamu, j-òamu (dopo ‘u’, jéamu: jòamu!)
j-àzi
v-éani, v-òani (dopo 'u', loru vòani)

Indicativo imperfetto

j-àva
j-àvasi
j-àvadi
j-àvamu
j-àvavu
j-àvani 

Indicativo passato remoto

j-ìji
j-ìsti
j-ìidi
j-ìjimu
j-ìstivu
j-ìjini 
 
Congiuntivo imperfetto

j-ìssi
j-ìssisi
j-ìssidi
j-ìssimu
j-ìssivu
j-ìssini 

Condizionale

j-éra
j-érasi
j-éradi
j-éramu
j-éravu
j-érani 

Imperativo

v-à, v-àci (va)
j-ìssi(di) (andasse)
j-éamu, j-òamu (andiamo)
j-éati (andate)
j-ìssini (andassero)
v-anìcci (vacci)
j-amùcci (andiamoci)
j-atìcci (andateci)
 

Gerundio

j-énnu 

Participio passato

j-ùtu 

Infinito

j-ì

 

verbo Vinì =venire

(dopo vocale tonica la lettera “v” diventa “b”: nù bbengu) 

Indicativo presente

véng-u
vìen-isi
vìen-idi
vin-ìemu
vin-ìezi
vìen-ini 

Indicativo Imperfetto

vin-ìja
vin-ìesi
vin-ìedi
vin-ìevamu
vin-ìevavu
vin-ìeni 

Indicativo passato remoto

vin-ìji
vin-ìsti
vin-ìjidi
vin-ìjimu
vin-ìstivu
vin-ìjini 

Congiuntivo imperfetto

vin-ìssi
vin-ìssisi
vin-ìssidi
vin-ìssimu
vin-ìssivu
vin-ìssini

Condizionale

vin-éra
vin-érasi
vin-éradi
vin-éramu
vin-éravu
vin-èrani 

Imperativo presente

vìen-i
vin-ìeti 

Gerundio

vin-énnu 

Participio presente

vin-éndi 

Participio passato

vin-ùtu 
 
 
verbo Jìessi = uscire

(in tutti i modi e tempi può assumere “gh” iniziale in funzione intervocalica) 

Indicativo presente

jésc-u
jìess-isi
jìess-idi
jiss-ìemu
jiss-ìeti
jéss-ini 

Indicativo imperfetto

jiss-ìja, jiss-ìeva
jiss-ìjesi, jiss-ìevasi
jiss-ìedi, jiss-ìevadi
jiss-ìevamu
jiss-ìevavu
jiss-ìevani 

Indicativo passato remoto

jiss-ìji
jiss-ìsti
jiss-ìjidi
jiss-ìjimu
jiss-ìstivu
jiss-ìjini 

Congiuntivo Presente

(come l’imperfetto indicativo) 

Congiuntivo Imperfetto

jissìssi
jissìssisi
jissìssidi
jissìssimu
jissìssivu
jissìssini 

Condizionale

jiss-éra
jiss-érasi
jiss-éradi
jiss-éramu
jiss-éravu
jiss-érani 

Imperativo presente

jìess-i
jiss-ìeti 

Gerundio

jiss-énnu 

Participio passato

jiss-ùtu


Michelangelo Pucci

 

 

Go to top