Aggettivo determinativo

Possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi

 

Possessivi      1a persona sing.   sing. masch.e fem. mìja                

                                              plur.masch.e fem. mìja
 

                     2a persona sing.   sing. masch.e fem. tùva     

                                              plur.masch.e fem. tùva
 

                     3a persona sing.   sing. masch.e fem. sùva 

                                              plur.masch.e fem. li sùva
 

                     1a persona plur.   sing. masch. nùostu, fem. nòsta 

                                              plur.masch. nùosti, fem. nòsti
 

                     2a persona plur.   sing. masch. vùostu, fem. vòsta

                                             plur.masch. vùosti, fem. vòsti 
 

                     3a persona plur.   sing. masch. lòru. fem. lòru

                                             plur.masch. lòru, fem. lòru
 

I pronomi possessivi di prima persona (mìja, tùva, sùva) di solito sono posposti al sostantivo e restano invariabili; nei rari casi (nei componimenti in versi) in cui precedono il sostantivo diventano variabili: lu mìju jìditu, la mìja fàcci, li mìji pédi, li mìji scàrpi; lu tùvu lùocu, la tùva vìgna, li tùvi ciréasi, li tùvi fichéari; lu sùvu tavulìnu, la sùva séggia, li sùvi cupìerchji, li sùvi càsci.
 

Dimostrativi   sing. masch. quìstu, stù   sing.fem. quìsta, stà

                     plur.masch.e fem. quìsti, stì

                     sing. masch. quìssu   sing.fem. quìssa

                     plur.masch.e fem. quìssi
 

                     sing. masch. quìru     sing.fem. quìra

                     plur.masch.e fem. quìri
 

Indefiniti
 

singolare                 singolare                      plurale maschile e femminile
maschile                 femminile 
 

ògni                       ògni
ognadùnu               ognadùna
quacchissìja            quacchissìja
nisciùnu                  nisciùna
quàcchi                  quàcchi
cértu                     cérta                              cérti
pòcu                      pòca                               pòchi
abbòglja                 abbòglja                           abbòglja
tàndu                     tànda                              tàndi
tròppu                   tròppa                             tròppi
altrittàndu              altrittànda                        altrittàndi
tùttu                     tùtta                               tùtti
àtu                        àta                                 àta
divérsu                  divérsa                             divérsi

Interrogativi

maschile,                femminile                         plurale

chi ... ?                  chi … ?                           chi … ?    
quàlu ... ?               quàla … ?                        quàli … ?    
quàndu ... ?            quànda … ?                      quàndi … ?
Go to top